Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Rada Gospodarcza

„Wierni świeccy, stosownie do posiadanej wiedzy, kompetencji i autorytetu mają możność, a niekiedy nawet obowiązek ujawniania swojego zadania w sprawach, które dotyczą dobra Kościoła"

( Konstytucja Dogmatyczna o Kościele 37). 

Organem doradczym w parafii jest Parafialna Rada Gospodarcza. W kodeksie Prawa Kanonicznego mamy sformułowany zapis, który mówi, że w każdej parafii proboszcz jest zobowiązany powołać Parafialną Radę Gospodarczą  , która ma głos doradczy, przewodniczącym jest proboszcz. Uchwały i decyzje podejmowane przy nieobecności proboszcza lub wbrew jego woli są nieważne. W imieniu Parafialnej Rady Gospodarczej wszystkie czynności prawne podejmuje proboszcz. Zasadniczym celem Rady jest świadczenie pomocy proboszczowi w administrowaniu dobrami parafialnymi. Parafialna Rada Gospodarcza ma realizować ten cel poprzez: wymianę opinii w sprawach natury ekonomicznej, podejmowaniem inicjatyw i działań służących właściwemu gospodarowaniu majątkiem parafialnym. Członków Rady wybiera proboszcz, oni powinni odznaczać się prawością i doświadczeniem w sprawach natury ekonomicznej. Kadencja trwa 5 lat, a każdy jej członek może zostać powołany do Rady na kolejną kadencję. Do obowiązków proboszcza należy: zwoływanie zwyczajnych posiedzeń Rady, przynajmniej raz na pół roku, zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń w razie potrzeby. Rada powinna mieć wybranego sekretarza, który zajmuje się sporządzaniem i odczytywaniem protokołu posiedzeń. Księga protokołów powinna być przechowywana w archiwum parafialnym. Uczestnicy posiedzeń zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.

 

Skład Parafialnej Rady Gospodarczej

Parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie.

Na podstawie Statutu Parafialnej Rady Gospodarczej, zatwierdzonego przez XLIII Synodu Diecezji Płockiej, niniejszym zostali  powołani na członków Parafialnej Rady Gospodarczej parafii p.w. Św. Stanisława Kostki w Rypinie w dekanacie Rypin następujące osoby:

1. p. Zbigniew Poniatowski

2. p. Zbigniew Gawroński.

3.  p. Piotr Tuchalski. 

4. p. Grzegorz Kuźmiński.

5. p. Wiesław Motylewski.

6. p. Piotr Rakoczy.

7. p. Franek Milewski .

8. p. Piotr Pilarski.

9. p. Paweł Zaleśkiewicz.

10. p.  Stefan Becmer.

11. Ks. Kamil Kowalski.

12. Ks. Łukasz Zdunkiewicz.

13. Ks. Łukasz Kamiński.