Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Caritas parafialna

Zespół Charytatywny Parafii św. Stanisława Kostki

 w Rypinie

 

Tradycja Kościoła uczy o potrzebie odpowiedzialności za drugiego człowieka, która ma się wyrażać w trosce o jego zbawienie, a także o zabezpieczenie podstaw egzystencjalnych. Dla lepszego wypełnienia tych zadań apostołowie ustanowili współpracowników do „codziennego rozdawania jałmużny” oraz by „obsługiwali stoły” (Dz 6).


Również w dzisiejszych czasach duszpasterze potrzebują licznych, gorliwych współpracowników, aby jak najlepiej wypełnić zadania apostolskie. Podobnie jak w dziedzinie liturgii i katechizacji parafia ma licznych współpracowników świeckich i zakonnych, tak również i w działalności charytatywnej do dobrego wypełniania swych zadań potrzebuje pomocy zespołu ludzi dobrej woli. Taką zaangażowaną grupą mogą być parafialne zespoły charytatywne.


Celem lepszego wypełniania zadań troski o potrzebujących, proboszcz zobowiązany jest do powołania parafialnego zespołu charytatywnego. Powołane przez proboszcza do zespołu osoby świeckie, podejmują się wspierać go w sposób stały i zorganizowany w realizowaniu charytatywnej misji Kościoła.


Odpowiedzialny – ks. Proboszcz Jacek Lubiński 
Odpowiedzialni świeccy – Elżbieta Pilarska, Mieczysława Barcikowska

          Zespół udziela pomocy głównie rodzinom wielodzietnym,  samotnym
i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dary pozyskiwane są
ze zbiórek ogłaszanych w parafii w okresie Adwentu i Wielkiego Postu . Funkcjonuje od pewnego czasu nowa forma pomocy Rodzina – Rodzinie.  Zespół korzystał z żywnościowych zasobów unijnych za   pośrednictwem Caritas Płockiej. Zespół zajmuje się na bieżąco trudnymi sytuacjami losowymi, wymagającymi  wsparcia i  pomocy.


Zadania zespołu obejmują trzy kierunki działania:

1.   mobilizację charytatywną całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą słowem i czynem;

2.   w miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;

3.   organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym.

Zespół charytatywny winien współpracować z innymi grupami apostolskimi na terenie parafii, ukazując im możliwości działania na odcinku charytatywnym. Członkowie zespołu pełnią swoją posługę honorowo i nieodpłatnie, z pobudek chrześcijańskiej miłości bliźniego.

Osoby angażujące się w zespołową działalność charytatywną muszą wypracowywać w sobie następujące cechy:

  • życie w zjednoczeniu z Chrystusem
  • wolność od przywiązania do bogactwa
  • zdolność do wielkodusznego poświęcania się
  • zdolność do śpieszenia z pomocą w każdej potrzebie
  • zmysł rodzinny i obywatelski
  • cnoty odnoszące się do życia społecznego jak: uczciwość, poczucie sprawiedliwości, szczerość, uprzejmość, delikatność i siła ducha.

Członkowie zespołu mogą brać udział w rekolekcjach zamkniętych i dniach skupienia o tematyce dobroczynności, organizowanych przez domy rekolekcyjne diecezji. Czyny miłości to obok Eucharystii i modlitwy chyba najważniejsze sposoby wychwalania Boga.

Spotkania odbywają się 1-2 razy w roku lub częściej w razie potrzeby charytatywnej (pomoc konkretnej rodzinie, nagłe zdarzenie np. pożar, wichura) i przed Świętami Bożego Narodzenia.