Parafia Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka przy parafii Św. Stanisława Kostki w Rypinie

Akcja Katolicka jako stowarzyszenie kościelne reaktywowana na prośbę Ojca Świętego Jana Pawła II, w oparciu o statut stanowi urząd w strukturze i rozumieniu Kościoła, zarówno w wymiarze ogólnopolskim, diecezjalnym jak i parafialnym.

Akcja podejmuje dzieło formacji duchowej i eklezjalnej swoich członków oraz działania duszpasterskiego zawsze w jedności z Proboszczem, z Jego inspiracji, własnego rozeznania katolików świeckich oraz potrzeb parafialnych, zgodnie z zasadą „ widzieć, oceniać, działać”.

 

Parafialny oddział naszej Akcji Katolickiej liczy 12 osób, oraz ok. 30 osobową grupę parafian nienależących do żadnej wspólnoty, ale podejmujących współpracę z Akcją w konkretnych działaniach. 

Asystent Kościelny POAK                            

 

Ks. Proboszcz Jacek Lubiński                        

 Prezes POAK

 

 Wiesława Winiarska

 

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego mistycznego Ciała – Kościoła świętego. Dziękuję Ci Panie, za powołanie mnie do apostolstwa i umacniania mnie w nim. Dziękuję Ci Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość mego powołania lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw bym czynnie uczestniczył w życiu Kościoła i Ojczyzny. Dodaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, pracę, wypoczynek i całe życie społeczne. Ześlij proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty potrafił formować siebie i innych w duchu Ewangelii i nauki Kościoła katolickiego. Spraw, abym apostołując w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, wiernym podjętym postanowieniom, gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 Matko Kościoła – módl się za nami

Święty Wojciechu, Patronie Akcji Katolickiej – módl się za nami.

 

 

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stanisława Kostki Starowiejskiego.

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który obdarzyłeś błogosławionego Stanisława Kostkę Starowieyskiego, męczennika, zdolnością łączenia szlachectwa z pracowitością, bogactwa z wrażliwością na potrzeby ubogich, pobożności z zaangażowaniem doczesnym oraz oddania rodzinie i Ojczyźnie z odpowiedzialnością za kościół; spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem i pod opieką Matki Odkupiciela otrzymali łaskę doskonałego łączenia działalności doczesnej z szukaniem tego, co wieczne, aż razem ze świętymi staniemy się uczestnikami nieustającego szczęścia w niebie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.   Amen.

Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej..

Jasnogórska Królowo Polski, Bogurodzico Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko!

W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Ci dzieło odradzającej się Akcji Katolickiej w Polsce. Jesteśmy świadomi, jak wiele dobra dzieje się w Kościele i w naszej Ojczyźnie dzięki twemu wstawiennictwu, opiece oraz Matczynemu zatroskaniu. Szczególnie tutaj, w duchowej stolicy Narodu, pogłębiamy naszą wiarę i odradzamy się moralnie. W imię tej odnowy pragniemy budować stowarzyszenie apostolskie świeckich, Akcję Katolicką. Maryjo, zawierzamy Ci wszystkich powołanych do apostolstwa w Akcji Katolickiej: Asystenta Krajowego, Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych, członków i kandydatów. Powierzamy Ci wszystkie prace związane z tworzeniem Akcji Katolickiej: – kształtowanie sumień – formację duchowo-moralną i intelektualną – budzenie odpowiedzialności za Kościół – ożywianie ducha apostolskiego – wychowanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią – kształtowanie świadomości kościelnej. Spraw, Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwata Boża na polskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i pasterzy, aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym, aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny. Pomóż nam, Matko, tak pracować w Akcji Katolickiej, by Chrystus stał się:

dla niewierzących – światłem

dla grzesznych – nawróceniem

dla zagubionych – drogą

dla poszukujących – prawdą i życiem

dla dobrych – umocnieniem.

Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej, Tobie, Matko, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim Kościele. Amen.

Częstochowa, 9 listopada 1996 r., I Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę